United Arab Emirates

Dibba Al Fujairah vs Al Sharjah

  • 45+11.Ebraheim Khaled
    70.Camara Ousmane