Japan

Ryukyu vs Tegevajaro Miyazaki

  • 76.Takayasu Takayuki
    85.Tomidokoro Yu
  • 37.Hashimoto Keigo