4
Shanghai
Jiangsu3Sichuan1
Shandong
Zhejiang
Beijing
Fujian3Guangdong1
Tianjin
Hebei
Shanghai2Jiangsu0
Shandong1Zhejiang2
Beijing2Fujian0
Tianjin1Hebei2
Shanghai2Zhejiang0
Beijing2Hebei1
Shanghai3Beijing0
3rd place
Zhejiang2Hebei0