4
Raina A./Yashina E. (1)1Costoulas S./Pridankina E.2
Kumar S./Uboveja R.1Chaudhari V./Yadav M.2
Kovapitukted P./Marcinkevica D. (4)2Bhatia K./Rathi A.1
Imamura S./Nugroho P. M.2Bhasin S./Yamalapalli S.0
Ainitdinova G./Desai Z.2Baharmus H./Grewal J. K.0
Bhamidipaty S. R./Chilumula N.1Kumkhum L./Plipuech P. (3)2
Muniyan A./Tatavarthy S.1Atturu S./Nitture A. D.2
Matere I./Tamhankar B.0Kobori M./Matsuda M. (2)2
Costoulas S./Pridankina E.2Chaudhari V./Yadav M.1
Kovapitukted P./Marcinkevica D. (4)0Imamura S./Nugroho P. M.2
Ainitdinova G./Desai Z. (WO.)Kumkhum L./Plipuech P. (3)
Atturu S./Nitture A. D.0Kobori M./Matsuda M. (2)2
Costoulas S./Pridankina E.0Imamura S./Nugroho P. M.2
Ainitdinova G./Desai Z.0Kobori M./Matsuda M. (2)2
Imamura S./Nugroho P. M.2Kobori M./Matsuda M. (2)0