#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5507:83
2.Jiangxi Dark Horse5504:62
3.Dongguan Guanlian5507:21.8
4.Zhuhai Qinao5504:41.6
5.Taian Tiankuang54110:22.4
6.Inner Mongolia5411:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5508:164.8
2.Hunan Billows5504:174.2
3.Wuxi Wugou55010:22.4
4.Nantong Haimen5508:42.4
5.Wuhan Jiangcheng5505:41.8
6.Dandong Tengyue5414:51.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou55013:33.2
2.Yanbian Longding5506:72.6
3.Hubei Istar5502:31
4.Zibo Qisheng5414:72.2
5.Quanzhou Yassin5415:52
6.Qingdao Red Lions5411:71.6
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5417:83
2.Jiangxi Dark Horse5324:62
3.Zhuhai Qinao5324:41.6
4.Taian Tiankuang52310:22.4
5.Dongguan Guanlian5237:21.8
6.Inner Mongolia5141:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5508:164.8
2.Hunan Billows5504:174.2
3.Wuxi Wugou54110:22.4
4.Nantong Haimen5418:42.4
5.Dandong Tengyue5324:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5325:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou55013:33.2
2.Yanbian Longding5416:72.6
3.Zibo Qisheng5414:72.2
4.Qingdao Red Lions5411:71.6
5.Quanzhou Yassin5325:52
6.Hubei Istar5052:31
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5327:83
2.Taian Tiankuang52310:22.4
3.Jiangxi Dark Horse5234:62
4.Dongguan Guanlian5237:21.8
5.Inner Mongolia5141:51.2
6.Zhuhai Qinao5054:41.6
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5508:164.8
2.Hunan Billows5414:174.2
3.Wuxi Wugou53210:22.4
4.Nantong Haimen5238:42.4
5.Dandong Tengyue5234:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5145:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou54113:33.2
2.Yanbian Longding5326:72.6
3.Zibo Qisheng5234:72.2
4.Quanzhou Yassin5235:52
5.Qingdao Red Lions5051:71.6
6.Hubei Istar5052:31
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5237:83
2.Taian Tiankuang52310:22.4
3.Jiangxi Dark Horse5054:62
4.Dongguan Guanlian5057:21.8
5.Zhuhai Qinao5054:41.6
6.Inner Mongolia5051:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5418:164.8
2.Hunan Billows5324:174.2
3.Nantong Haimen5148:42.4
4.Wuxi Wugou50510:22.4
5.Dandong Tengyue5054:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5055:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou52313:33.2
2.Yanbian Longding5146:72.6
3.Zibo Qisheng5144:72.2
4.Quanzhou Yassin5145:52
5.Qingdao Red Lions5051:71.6
6.Hubei Istar5052:31
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Taian Tiankuang52310:22.4
2.Hainan Star5147:83
3.Jiangxi Dark Horse5054:62
4.Dongguan Guanlian5057:21.8
5.Zhuhai Qinao5054:41.6
6.Inner Mongolia5051:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5328:164.8
2.Hunan Billows5234:174.2
3.Wuxi Wugou50510:22.4
4.Nantong Haimen5058:42.4
5.Dandong Tengyue5054:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5055:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou50513:33.2
2.Yanbian Longding5056:72.6
3.Zibo Qisheng5054:72.2
4.Quanzhou Yassin5055:52
5.Qingdao Red Lions5051:71.6
6.Hubei Istar5052:31
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5057:83
2.Taian Tiankuang50510:22.4
3.Jiangxi Dark Horse5054:62
4.Dongguan Guanlian5057:21.8
5.Zhuhai Qinao5054:41.6
6.Inner Mongolia5051:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5238:164.8
2.Hunan Billows5234:174.2
3.Wuxi Wugou50510:22.4
4.Nantong Haimen5058:42.4
5.Dandong Tengyue5054:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5055:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou50513:33.2
2.Yanbian Longding5056:72.6
3.Zibo Qisheng5054:72.2
4.Quanzhou Yassin5055:52
5.Qingdao Red Lions5051:71.6
6.Hubei Istar5052:31
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Hainan Star5057:83
2.Taian Tiankuang50510:22.4
3.Jiangxi Dark Horse5054:62
4.Dongguan Guanlian5057:21.8
5.Zhuhai Qinao5054:41.6
6.Inner Mongolia5051:51.2
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Shaoxing Shangyu5058:164.8
2.Hunan Billows5054:174.2
3.Wuxi Wugou50510:22.4
4.Nantong Haimen5058:42.4
5.Dandong Tengyue5054:51.8
6.Wuhan Jiangcheng5055:41.8
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Jinan Xingzhou50513:33.2
2.Yanbian Longding5056:72.6
3.Zibo Qisheng5054:72.2
4.Quanzhou Yassin5055:52
5.Qingdao Red Lions5051:71.6
6.Hubei Istar5052:31