#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3305:63.7
2.Qingdao FC3303:21.7
3.Guangzhou City3215:53.3
4.Guangzhou FC2204:23
5.Henan Songshan Longmen2202:32.5
6.Shandong Taishan2203:01.5
7.Shenzhen2112:22
8.Cangzhou2110:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3303:83.7
2.Dalian Pro3302:31.7
3.Wuhan FC2201:53
4.Shanghai Shenhua2203:22.5
5.Shanghai Port3216:12.3
6.Hebei2202:22
7.Beijing Guoan1102:02
8.Changchun Yatai3121:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3305:63.7
2.Guangzhou City3215:53.3
3.Guangzhou FC2204:23
4.Henan Songshan Longmen2202:32.5
5.Shenzhen2112:22
6.Qingdao FC3123:21.7
7.Shandong Taishan2113:01.5
8.Cangzhou2110:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3213:83.7
2.Wuhan FC2201:53
3.Shanghai Shenhua2203:22.5
4.Shanghai Port3216:12.3
5.Hebei2202:22
6.Beijing Guoan1102:02
7.Dalian Pro3122:31.7
8.Changchun Yatai3031:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3215:63.7
2.Guangzhou City3215:53.3
3.Guangzhou FC2114:23
4.Henan Songshan Longmen2112:32.5
5.Shenzhen2112:22
6.Qingdao FC3123:21.7
7.Shandong Taishan2023:01.5
8.Cangzhou2020:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3213:83.7
2.Shanghai Port3216:12.3
3.Wuhan FC2111:53
4.Shanghai Shenhua2113:22.5
5.Dalian Pro3122:31.7
6.Beijing Guoan1012:02
7.Hebei2022:22
8.Changchun Yatai3031:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3215:63.7
2.Guangzhou City3215:53.3
3.Guangzhou FC2114:23
4.Shenzhen2112:22
5.Henan Songshan Longmen2022:32.5
6.Qingdao FC3033:21.7
7.Shandong Taishan2023:01.5
8.Cangzhou2020:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3123:83.7
2.Wuhan FC2111:53
3.Shanghai Port3126:12.3
4.Shanghai Shenhua2023:22.5
5.Beijing Guoan1012:02
6.Hebei2022:22
7.Dalian Pro3032:31.7
8.Changchun Yatai3031:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3125:63.7
2.Guangzhou City3125:53.3
3.Guangzhou FC2024:23
4.Henan Songshan Longmen2022:32.5
5.Shenzhen2022:22
6.Qingdao FC3033:21.7
7.Shandong Taishan2023:01.5
8.Cangzhou2020:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3123:83.7
2.Wuhan FC2021:53
3.Shanghai Shenhua2023:22.5
4.Shanghai Port3036:12.3
5.Beijing Guoan1012:02
6.Hebei2022:22
7.Dalian Pro3032:31.7
8.Changchun Yatai3031:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou City3125:53.3
2.Chongqing Liangjiang Athletic3035:63.7
3.Guangzhou FC2024:23
4.Henan Songshan Longmen2022:32.5
5.Shenzhen2022:22
6.Qingdao FC3033:21.7
7.Shandong Taishan2023:01.5
8.Cangzhou2020:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3123:83.7
2.Wuhan FC2021:53
3.Shanghai Shenhua2023:22.5
4.Shanghai Port3036:12.3
5.Beijing Guoan1012:02
6.Hebei2022:22
7.Dalian Pro3032:31.7
8.Changchun Yatai3031:00.3
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Chongqing Liangjiang Athletic3035:63.7
2.Guangzhou City3035:53.3
3.Guangzhou FC2024:23
4.Henan Songshan Longmen2022:32.5
5.Shenzhen2022:22
6.Qingdao FC3033:21.7
7.Shandong Taishan2023:01.5
8.Cangzhou2020:21
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger3123:83.7
2.Wuhan FC2021:53
3.Shanghai Shenhua2023:22.5
4.Shanghai Port3036:12.3
5.Beijing Guoan1012:02
6.Hebei2022:22
7.Dalian Pro3032:31.7
8.Changchun Yatai3031:00.3