#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou FC77021:63.9
2.Chongqing Liangjiang Athletic77011:143.6
3.Qingdao FC7704:183.1
4.Henan Songshan Longmen7709:62.1
5.Guangzhou City76114:144
6.Shandong Taishan76114:42.6
7.Cangzhou7615:81.9
8.Shenzhen7528:62
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7709:194
2.Dalian Pro7705:142.7
3.Beijing Guoan76113:62.7
4.Wuhan FC7617:102.4
5.Shanghai Port76116:12.4
6.Hebei7618:41.7
7.Shanghai Shenhua7528:62
8.Changchun Yatai75211:21.9
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou FC77021:63.9
2.Guangzhou City76114:144
3.Chongqing Liangjiang Athletic76111:143.6
4.Henan Songshan Longmen7619:62.1
5.Cangzhou7615:81.9
6.Shandong Taishan75214:42.6
7.Qingdao FC7434:183.1
8.Shenzhen7438:62
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7619:194
2.Beijing Guoan76113:62.7
3.Wuhan FC7617:102.4
4.Dalian Pro7435:142.7
5.Shanghai Port74316:12.4
6.Shanghai Shenhua7438:62
7.Changchun Yatai74311:21.9
8.Hebei7438:41.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou City75214:144
2.Guangzhou FC75221:63.9
3.Chongqing Liangjiang Athletic75211:143.6
4.Qingdao FC7434:183.1
5.Shenzhen7438:62
6.Shandong Taishan73414:42.6
7.Henan Songshan Longmen7259:62.1
8.Cangzhou7165:81.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7619:194
2.Beijing Guoan74313:62.7
3.Shanghai Port74316:12.4
4.Dalian Pro7345:142.7
5.Wuhan FC7347:102.4
6.Shanghai Shenhua7348:62
7.Changchun Yatai73411:21.9
8.Hebei7258:41.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou City75214:144
2.Guangzhou FC74321:63.9
3.Chongqing Liangjiang Athletic74311:143.6
4.Qingdao FC7344:183.1
5.Shandong Taishan72514:42.6
6.Shenzhen7168:62
7.Henan Songshan Longmen7079:62.1
8.Cangzhou7075:81.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7529:194
2.Dalian Pro7255:142.7
3.Wuhan FC7257:102.4
4.Shanghai Port72516:12.4
5.Beijing Guoan71613:62.7
6.Shanghai Shenhua7168:62
7.Changchun Yatai71611:21.9
8.Hebei7078:41.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou City73414:144
2.Qingdao FC7344:183.1
3.Guangzhou FC72521:63.9
4.Chongqing Liangjiang Athletic72511:143.6
5.Shandong Taishan71614:42.6
6.Henan Songshan Longmen7079:62.1
7.Shenzhen7078:62
8.Cangzhou7075:81.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7259:194
2.Dalian Pro7255:142.7
3.Beijing Guoan71613:62.7
4.Shanghai Port71616:12.4
5.Shanghai Shenhua7168:62
6.Wuhan FC7077:102.4
7.Changchun Yatai70711:21.9
8.Hebei7078:41.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou City73414:144
2.Guangzhou FC71621:63.9
3.Chongqing Liangjiang Athletic71611:143.6
4.Qingdao FC7164:183.1
5.Shandong Taishan71614:42.6
6.Henan Songshan Longmen7079:62.1
7.Shenzhen7078:62
8.Cangzhou7075:81.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7169:194
2.Beijing Guoan71613:62.7
3.Dalian Pro7165:142.7
4.Wuhan FC7077:102.4
5.Shanghai Port70716:12.4
6.Shanghai Shenhua7078:62
7.Changchun Yatai70711:21.9
8.Hebei7078:41.7
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.Guangzhou FC71621:63.9
2.Guangzhou City70714:144
3.Chongqing Liangjiang Athletic70711:143.6
4.Qingdao FC7074:183.1
5.Shandong Taishan70714:42.6
6.Henan Songshan Longmen7079:62.1
7.Shenzhen7078:62
8.Cangzhou7075:81.9
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Tianjin Jinmen Tiger7169:194
2.Beijing Guoan70713:62.7
3.Dalian Pro7075:142.7
4.Wuhan FC7077:102.4
5.Shanghai Port70716:12.4
6.Shanghai Shenhua7078:62
7.Changchun Yatai70711:21.9
8.Hebei7078:41.7