3
Sheikh Russel0Chittagong Abahani2
Saif Sporting Club3Mohammedan2
Bashundara Kings2Sheikh Jamal0
Abahani Limited1Baridhara0
Chittagong Abahani0Saif Sporting Club3
Bashundara Kings3Abahani Limited1
Saif Sporting Club0Bashundara Kings1