2
Egypt2Sudan1
South AfricaEthiopia
Egypt4Ethiopia0