5
DEAC
DVTK
Gyori ETO
MAC Ujbuda
Worm Angels7Zempleni Hiuzok1
Fehervar AV19
Ferencvaros
DAB8Ujpest 22
Ujpest
Fehervari Titanok9MAC Ikonok0
DEAC
DVTK7Gyori ETO0
MAC Ujbuda11Worm Angels3
Fehervar AV19
Ferencvaros5DAB1
Ujpest7Fehervari Titanok0
DEAC
DVTK16MAC Ujbuda24
Fehervar AV19
Ferencvaros53Ujpest02
DEACDVTK
Fehervar AV19Ferencvaros
3rd place