#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik33015:36
2.Jas Qyran3307:54
3.Altai3304:73.7
4.AKAS3300:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3306:53.7
2.Arys3304:63.3
3.Taraz3302:52.3
4.Yelimay Semey3305:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik33011:86.3
2.Ulytau3305:63.7
3.FK Kyran3304:63.3
4.SD Family3305:53.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri33011:55.3
2.Turan33012:35
3.Zhetisay3300:103.3
4.Turkistan3302:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik33015:36
2.Jas Qyran3307:54
3.Altai3304:73.7
4.AKAS3300:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3216:53.7
2.Arys3214:63.3
3.Taraz3212:52.3
4.Yelimay Semey3215:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik33011:86.3
2.Ulytau3215:63.7
3.SD Family3215:53.3
4.FK Kyran3124:63.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri33011:55.3
2.Turan33012:35
3.Zhetisay3210:103.3
4.Turkistan3212:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik33015:36
2.AKAS3300:113.7
3.Jas Qyran3217:54
4.Altai3214:73.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3216:53.7
2.Arys3214:63.3
3.Taraz3122:52.3
4.Yelimay Semey3125:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik33011:86.3
2.Ulytau3215:63.7
3.SD Family3215:53.3
4.FK Kyran3124:63.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri33011:55.3
2.Turan33012:35
3.Zhetisay3210:103.3
4.Turkistan3212:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik33015:36
2.Jas Qyran3127:54
3.Altai3124:73.7
4.AKAS3120:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3216:53.7
2.Arys3124:63.3
3.Taraz3122:52.3
4.Yelimay Semey3035:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik33011:86.3
2.Ulytau3215:63.7
3.SD Family3215:53.3
4.FK Kyran3124:63.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri33011:55.3
2.Turan33012:35
3.Zhetisay3210:103.3
4.Turkistan3212:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik33015:36
2.Jas Qyran3127:54
3.Altai3124:73.7
4.AKAS3120:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3126:53.7
2.Arys3124:63.3
3.Taraz3032:52.3
4.Yelimay Semey3035:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik33011:86.3
2.Ulytau3125:63.7
3.FK Kyran3124:63.3
4.SD Family3125:53.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri32111:55.3
2.Turan31212:35
3.Zhetisay3120:103.3
4.Turkistan3032:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik32115:36
2.Jas Qyran3127:54
3.Altai3124:73.7
4.AKAS3030:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3126:53.7
2.Arys3124:63.3
3.Taraz3032:52.3
4.Yelimay Semey3035:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik32111:86.3
2.Ulytau3125:63.7
3.FK Kyran3124:63.3
4.SD Family3035:53.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri31211:55.3
2.Turan31212:35
3.Zhetisay3030:103.3
4.Turkistan3032:73
#Group AMPOverUnderGG/MLast 5
1.FK Akzhayik31215:36
2.Jas Qyran3127:54
3.Altai3034:73.7
4.AKAS3030:113.7
#Group BMPOverUnderGG/MLast 5
1.Zhenis3036:53.7
2.Arys3034:63.3
3.Taraz3032:52.3
4.Yelimay Semey3035:12
#Group CMPOverUnderGG/MLast 5
1.Akademiya Ontustik31211:86.3
2.FK Kyran3124:63.3
3.Ulytau3035:63.7
4.SD Family3035:53.3
#Group DMPOverUnderGG/MLast 5
1.Khan Tengri31211:55.3
2.Turan31212:35
3.Zhetisay3030:103.3
4.Turkistan3032:73